สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบสื่อการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบสื่อการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศสอบราคา

 

Leave a Comment