สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบตัดต่อและบันทึกสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบตัดต่อและบันทึกสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment