ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์) จำนวน 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศ

Leave a Comment