ประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฎิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศ

Leave a Comment