ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารช่างโลหะ 1 รายการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารช่างโลหะ 1 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

Leave a Comment