ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ัอครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก 1 ระบบ) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

Leave a Comment