ประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์  จำนวน 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกาศ

Leave a Comment