ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน 1 ชุด  ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกาศ

Leave a Comment