ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบควบคุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มึความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบการควบคุม)  ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

ประกาศ

Leave a Comment