ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ คณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

Leave a Comment