ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

Leave a Comment