ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ ประกอบด้วย
1. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 1
2. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 3

ประกาศ

Leave a Comment