ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ห้องประชุม1)

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ห้องประชุม 3)

Leave a Comment