ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย Data Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย Data Center  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ

Leave a Comment