ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลังของคณะบริหารธุรกิจ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้าง

 

Leave a Comment