ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

Leave a Comment