ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

Leave a Comment