ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรสิ่งทอฯ  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้าง

Leave a Comment