จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 2,3,5 จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 2,3,5 จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้าง

Leave a Comment