ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตราฐานวิชาชีพ X-code Programming

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ X-code Programming ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดรคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ X-code Programming

 

Leave a Comment