จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 ห้อง ของสาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 ห้อง ของสาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อพัฒนาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ร่าง TOR

รายละเอียดครุภัณฑ์การทดสอบปฐพีกลศาสตร์

Leave a Comment