ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) รายละเอียดและคุณลักษณะ โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR

Leave a Comment