ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) รายละเอียดและคุณลักษณะโครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN

ร่าง TOR 

Leave a Comment