ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 ห้อง ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิืยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

Leave a Comment