ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้า Data Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

– ระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center 

 

Leave a Comment