ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center  ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center

Leave a Comment