ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center

ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference :TOR ) โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center  ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

  1. เรียนคณะกรรมการร่าง TOR
    ตาม TOR ที่ระบุ มีบางอุปกรณ์ได้มีการกำหนดคำเฉพาะยี่ห้อ ทำให้บริษัทไม่สามารถนำเสนออุปกรณ์ยี่ห้ออื่นได้ และบริษัทสนใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถติดต่อทางดิฉันได้ที่ 086-393-5939.

    ขอบคุณค่ะ
    ศิริรัตน์

Leave a Comment