ร่าง TOR ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

 

Leave a Comment