ร่าง TOR ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

 

  1. บริษัทมีความประสงค์เสนอ เทคโนโลยีที่เหมาะกับสื่อการเรียนการสอน คือ ทางเราเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีจอสัมผัสและสอนด้วย เราจึงเสนอผลิตภัณฑ์ของเราคือ 1.จอทัชสกีนที่ใช้แทน โปรเจ็คเตอร์ แทนกระดานต่างๆๆและยังมีอุปกรณ์ที่สามาร ประชุมแบบไร้สายได้ เราจึงเสนอมา ณ ที่นี้ครับ

Leave a Comment