ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ร่าง TOR 

เอกสารประกวดราคา

Leave a Comment