ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  ตามรายละเอียดตามประกาศนี้

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

Leave a Comment