ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้อง Lecture Theater และครุภัณฑ์ห้องเอนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ 1. ครุภัณฑ์ประกอบห้อง Lecture  Theater  2.ครุภัณฑ์ห้องเอนกประสงค์ ขนาด 300 ที่นั่ง  ให้กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศ

 

Leave a Comment