ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

Leave a Comment