ประกาศเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

Leave a Comment