ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อการสอน

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment