ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  1 หลัง  ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้าง

รายละเอียดโครงการ

Leave a Comment