ร่าง TOR สัญญาจ้างทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะทำสัญญาจ้างทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2557

ร่าง TOR

ราคากลางจ้างทำความสะอาด

Leave a Comment