ประกาศร่าง TOR การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ต.ค. 2556  ถึงวันที่ 30 ก.ย.2557  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment