สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ภายในบริเวณ  มทร.พระนคร  บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการ

ประกาศมหาวิทยาลัย

Leave a Comment