ร่าง TOR เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการจัดซื้อ ด้วยวิธีการสอบราคา  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 90  ชุด ของคณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

Leave a Comment