สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดเครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด

ประกาศ

ราคากลาง

Leave a Comment