สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์ชั้นสูงสำหรับออกอากาศวิทยุผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์ชั้นสูงสำหรับออกอากาศวิทยุผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 1 ชุด

ประกาศ

ราคากลาง

Leave a Comment