ประกวดราคาจ้างรื้อถอนห้องน้ำชายและปรับภูมิทัศน์บริเวณสหกรณ์ระหว่างอาคาร 1และ 2 ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างรื้อถอนห้องน้ำชายและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสหกรณ์ระหว่างอาคาร 1 และ 2 จำนวน 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ราคากลาง

Leave a Comment