ประกาศสอบราคาซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร มึความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ 163,00 บาท มีรายละเอียดตามประกาศ

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment