ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี ชั้น 4 และ 5 คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี ชั้น 4 และ 5 คณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

Leave a Comment