ยกเลิกการประกวดราคาห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยคณะบริหาธุรกิจได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดครุภัณฑ์รายการห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์  และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP จำนวน 2 รายนั้น ได้พิจารณาแล้ว ขอปรับปรุงรายละเอียดครุภัณฑ์รายการดังกล่าว  เพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการ

ประกาศ ” ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

Leave a Comment