ราคากลางจ้างทำโปสเตอร์ขนาดเล็ก มทร.พระนคร เพื่อทำการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ราคากลางจ้างทำโปสเตอร์ขนาดเล็ก มทร.พระนคร โครงการจ้างทำเสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

ราคากลาง

Leave a Comment