ราคากลางจ้างโครงการจ้างทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

ราคากลาง จ้างทำถุงกระดาษขนาดเล็ก  และถุงกระดาษขนาดใหญ่ โครงการจ้างทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  มทร.พระนคร  กิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยลัย

ราคากลาง

Leave a Comment