ร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 1 ชุด

ร่าง tor ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ราคากลาง

Leave a Comment