ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ

  • ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
  • ห้องปฏิบัติการระบบงานเงิน ERP

ประกาศ

Leave a Comment