สอบราคาจัดจ้างทำเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์สอบราคาจัดจ้างทำเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกอบด้วยเอกสาร 1,000 เล่ม ซีดี 1,ooo แผ่น

ประกาศ

ราคากลางในการจัดซื้อ

 1. You will surely love to beautiful landscapes and attractions of Jammu
  and Kashmir on your India tours and travels in northern India.
  Nearby, Skidaway Island is the site of golfing communities,
  marinas, and miles of biking and nature trails.
  A beach getaway is not just enjoying the water it should be an unforgettable trip for you and
  your family too so take time in choosing an ideal velour
  beach towels.

 2. SEO reseller is a service that is provided to achieve visibility for a site whose
  original host has no expertise to achieve this independently.
  Any bad step can result in adverse effects on your business and sales can fall immediately.
  Or, conversely, are there a lot of complaints about
  them promising results they can’t deliver.

 3. The increasing values of condominiums are mainly attributed
  to property ownership laws in Thailand that make it easier
  for non Thai nationals to own condos rather than houses and land.

  Here you can buy Thai food in the market or from the floating boats, as well
  as Thai wood and silk items made by skilled artisans. Art on the Hill is the eight
  project from Matrix, an established and well-known property
  developer in Pattaya.

Leave a Comment